وبلاگ تخصصی مهندسی عمران و مدیریت پروژه

این وبلاگ در جهت ارائه بهترین مطالب کاربردی در زمینه مهندسی عمران و مدیریت پروژه رسما از سال 1383 کار خود را شروع کرده است. امید است در جهت پر بار بودن و بهبود حرکت این وبلاگ از ارائه مطالب مرتبط و نیز نظرات سازنده ما را بی نصیب نگذارید.

ردیف
علل تأخیر درصد
1 کمبود تخصیص اعتبار ٣٠.٢٠%
2 کمبود اعتبار مصوب ۲۲.۵۰%
3 ضعف دستگاههای اجرایی ١١.٨٠%
4 تهیه و تدارک زمین ۵.۵۰%
5 ناتوانی پیمانکاران ۵.۵۰%
6 کمبود مصالح ۴.٩٠%
7 مشاور طراح ٣.٧٠%
8 سایر ١۵.٩٠%

برگرفته ازگزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در"گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال86"،جلد اول ص58 .