وبلاگ تخصصی مهندسی عمران و مدیریت پروژه

این وبلاگ در جهت ارائه بهترین مطالب کاربردی در زمینه مهندسی عمران و مدیریت پروژه رسما از سال 1383 کار خود را شروع کرده است. امید است در جهت پر بار بودن و بهبود حرکت این وبلاگ از ارائه مطالب مرتبط و نیز نظرات سازنده ما را بی نصیب نگذارید.

انواع بتن ساخته شده با سيمان پرتلند
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

 

 

 

انواع بتن ساخته شده با سيمان پرتلند

 

بتن با دوغاب تزريق شدهGrouted-aggregate        concrete                                                       

بتن با نماي خوبFair face concrete                 

بتن سخت شدهHardened concrete                    

بتن پر مايهFat concrete                                  

بتن ضد حرارتHeat- resistant concrete          

بتن آرمه شده با اليافFiber-reinforced concrete

بتن سنگين                               Heavy concrete

بتن الياف دارFibrous concrete                         

بتن رويه براي كفهاي پرتردد     Heavy-duty floor   topping concrete                                      

بتن كارگاهيField concrete                             

بتن سنگينHeavyweight concrete                   

بتن كفيFoamed concrete                               

بتن با دانسيته بالا High-density concrete           

بتن با دانه بندي گسستهGap-graded concrete      

بتن با مقاومت زود رسHigh-early-strength       

بتن گازيGas concrete                                    

بتن هواي گرمHot-weather concrete                

بتن با دانه هاي گرانيتيGranolithic concrete      

بتن درجاIn-situ concrete                                

بتن تازه گرفتهGreen concrete                          

بتن عايقبنديInsulating concrete                      

دوغابGrout                                                  

بتن سبك عايقبندي Insulating lightweight           concrete                                                       

بتن نيمه آمادهShrink-mixed concrete               

بتن بدون درزInternally sealed concrete          

بتن متراكم شده با نيروي گريز از مركزSpun concrete                                             

بتن ليتكسLatex concrete                                

بتن سازه اي, بتن ساختمانيStructural concrete   

بتن كم سيمان, بتن مگرLean concrete                 

بتن سازه هاي سبك, بتن ساختماني سبكStructural lightweight concrete                                 

بتن كلوئيدي سبكLight colloidal concrete         

بتن ضد سولفاتSulfate-resistant concrete        

بتن سبكLightweight concrete                         

بتن گوگرد دارSulfur-impregnated concrete    

بتن با دانسيته پايينLow-density concrete          

بتن موزائيكيTerrazzo concrete/terrazzo         

بتن حجيمMass concrete                                  

بتن در كاميون مخلوط شدهTransit-mixed concrete                                           

بتن يكپارچهMonolithic concrete                     

بتن شيشه دارTranslucent concrete                  

ملاتMortar                                                   

بتن زيرآبTremie concrete                              

بتن قابل ميخكوبيNailable concrete                  

بتن در كاميون مخلوط شده Truck-mixed concrete

بتن بدون ريزدانهNo-fines concrete                  

بتن واكيميVacuum concrete                           

بتن بدون اسلامپNo-slump concrete                

بتن با دانه هاي ورميكوليتيVermiculite concrete

بتن معموليNormal-weight concrete               

بتن مرتعش شدهVibrated concrete                    

بتن بسته بندي شدهPackaged concrete                

بتن نماVisual concrete                                    

بتن سادهPlain concrete                                   

بتن آب بندWatertight concrete                        

پلاسترPlaster                                                 

بتن سفيدWhite concrete                                   

بتن خميريPlastic concrete                             

بتن با اسلامپ صفرZero-slump concrete          

بتن اسفنجيAerated concrete                           

بتن با پليمرPolymer-impregnated concrete     

بتن با حباب هواAir-entrained concrete            

بتن متخلخلPopcorn concrete                          

بتن معماريArchitectural concrete                  

بتن خلل فرج دارPorous concrete                     

بتن پركنندهBackfill concrete                           

بتن با سيمان پرتلندPortland cement concrete    

بتن سنگين برن دارBorn-loaded concrete          

بتن پيش ساختهPrecast concrete                        

بتن درجاCast-in-place concrete                     

بتن با دانه هاي از پيش چيده شدهPreplaced aggregate concrete                            

بتن درجاCast-in-situ concrete                      

بتن با دانه هاي از پيش چيده شدهPrepacked concrete                                             

بتن متخلخلCellular concrete                          

بتن نيمه آماده , بتن با آبرفتگي پايينPreshrunk concrete                                                

بتن آمادهCentrally mixed concrete                 

بتن پيش تنيدهPrestressed concrete                   

بتن متراكم شده با نيروي گريز از مركزCentrifugally cast concrete                    

بتن پمپاژPumped concrete                             

بتن هواي سردCold-weather concrete              

بتن آمادهReady mixed concrete                      

بتن كلوئيديColloidal concrete                        

بتن آرمهReinforced concrete                          

بتن رنگيColored concrete                             

بتن پر سيمانRich concrete                              

بتن محبوسConfined concrete                        

بتن متراكم شده با غلتكRoller-compacted concrete                                              

بتن با سنگهاي بزرگ Cyclopean concrete         

بتن لاشه سنگيRubble concrete             

بتن توپرDense concrete                                 

بتن خاك اره ايSawdust concrete           

بتن سفتDry-packed concrete                         

بتن حفاظيShielding concrete               

بتن نماExposed concrete                               

بتن پاشيدهShotcrete                               

بتن با دانه هاي نمايانExposed aggregate conc. 

 

                                                            

انواع بتن فاقد سيمان پرتلند

 

بتن عايقبندي نسوزRefractorty insulating concrete                                             

بتن آسفالتيAsphalt concrete                        

بتن رزين دارResin concrete                  

بتن بطور شيميايي پيش تنيده  Chemically-prestressed concrete                       

بتن خود تنيدهSelf-stressing concrete      

بتن اپوكسيEpoxy concrete                         

بتن جبران كننده آبرفتگي  Shrinkage-compenstated concrete            

بتن پليمريPolymer concrete                       

بتن گوگرديSulfur concrete                   

بتن پليمري با سيمان Polymer-cement concrete

بتن با سيمان آلوميناتيAluminate concrete 

بتن نسوزRefractory concrete