طراحی تیرهای حما ل جراثقالهای سقفی در ساختمان ها بویژه سوله های صنعتی:

تیرهای حمالی که ریل های پل جراثقال را تحمل مینمایند تحت اثر دو نوع بار قرار میگیرد: یکی بار قائم حاصل از وزن پل و دستگاه متحرک و بار بلند شده از زمین است و دیگری نیروی افقی حاصل از رانش که تغییرات سرعت دستگاه جراثقال بر ریلهای دوطرف وارد می آید.

محاسبه پیچش برای مقاطع غیر دایره علی الخصوص مقاطع غیرمتقارن مشکل و طولانی است و بدین جهت در طرح و محاسبه عملی ساختمانی اغلب از آن پرهیز می شود. برای محاسبه این نوع تیرها بهترین روش روش پیشنهادی پروفسور شد میباشد . (Prof. T.C Shed)

طبق این روش فرض می نمایند که خمش خمش حاصل از مولفه عرضی را فقط اساس مقطع بال فوقانی می گیرد و خمش حاصل از مولفه در امتداد جان بوسیله Wx گرفته میشود و بدین ترتیب اثر عامل پیچش جبران می شود.

در مورد تیرهای I  اساس مقطع یک بال نسبت به محور y-y خیلی نزدیک به نصف اساس مقطع تمام نیمرخ است زیرا ممان اینرسی جان نسبت به محور y-y قابل صرفنظر است.

 

پس:

       

 

 

بارگذاری جراثقال ها :

 

تیرهای زیرسری که ریل های حامل پل جرثقال را تحمل مینمایند به همراه اتصالات و نشیمن گاههای آنها و سایر قسمتهای سازه باید برای بارهای قائم افقی جانبی و افقی طولی ناشی از وزن و حرکت جراثقال و ملحقات آن طراحی شوند.

اگر نخواهیم برای سازه تحلیل دینامیک انجام دهیم و از تحلیل استاتیک استفاده نماییم می باید مقدار بار زنده ای را که دارای آثار دینامیک می باشد افزایش دهیم به این مقدار افزایش اثر ضربه می گویند.

هنگامیکه بارهای زنده ایجاد ضربه نمایند بار زنده مفروض باید طوری افزایش یابد که معادل استاتیکی بدست آمده همان اثر بار زنده دینامیکی را ایجاد نماید. اگر مقدار این افزایش با تحلیل دینامیکی مشخص نشده باشد می توان از مقادیر زیر استفاده نمود :

1)      بار قائم برای تیرهای حمال جراثقال هی متحرک و اتصالات آنها       1.25

در طراحی ستونها و شالوده ها میتوان اثر این ضریب ضربه را نادیده گرفت.

 

2)      بار افقی جانبی: نیروی افقی جانبی وارد بر تیر گذرگاه جراثقال از حرکت ارابه جراثقال در امتداد عرضی ناشی می شود. اگر به طریق دیگری مشخص نشده باشد باید برابر 20% مجموع وزن ارابه و باری که جابجا می شود در نظر گرفت. این بار به صورت افقی در امتداد عمود بر محور ریل و در سطح تماس چرخ با ریل اثر داده می شود. جهت این بار ممکن است به سمت ریل و یا در خلاف آن باشد. این بار بین تیرهای طرفین پل به نسبت سختی خمشی جانبی آنها همراه با سازه نگهدارنده شان تقسیم میگردد.

3)      بار افقی طولی : برابر با 10% حداکثر واکنش های جراثقال که در بالای ریل اثر میکند . این بار به صورت افقی در امتداد محور ریل و در هر یک ازجهات در سطح تماس چرخ با ریل اثر داده می شود. این واکنش شامل واکنش بار برداشته شده وزن ارابه و وزن خود جراثقال و سایر ضمایم می باشد.

نکته : جهت کاهش لنگر در جهت Y-Y میتوان در نقاط تکیه گاه تیر زیرسری از پلیت و یا یک سیستم خرپا استفاده نمود ( مورد خرپا در جراثقال های سنگین کاربرد دارد) در واقع بدین ترتیب مقدار تکیه گاه جانبی تیرزیرسری افزایش می یابد.

 

 

طراحی نشیمن تقویت شده با سخت کننده غیر مثلثی :

مقدمه :

اصولا" از این نوع نشیمن ها زمانی استفاده می شود که واکنش تکیه گاهی تیر به حدود 20 تن برسد. این نوع نشیمن ها به منظور انتقال لنگر به کار گرفته نمی شوند. و وظیفه آنها تنها تحمل بارهای قائم می باشد.

لذا این نوع اتصالات از نوع ساده می باشند.

واکنش های تکیه گاهی به دو صورت ممکن است بر نشیمن های فوق وارد گردند:

1)      جان تیر هم امتداد با سخت کننده

2)       جان تیر عمود با سخت کننده

 

مطابق با شکل اگر زاویه 90 = Ө باشد سخت کننده مانند یک ورق سخت نشده تحت فشار یکنواخت رفتار می نماید و باید از کمانش موضعی آن جلوگیری کرد و اگر ورق فوق به صورت مثلثی باشد رفتار متفاوتی بروز می دهد.

es≥25 mm

 

روش طراحی به قرار زیر است :     

 

1)      تعیین عرض نشیمن w

2)      تعیین برون محوری es

3)      تعیین ضخامت سخت کننده ts

4)      تعیین ابعاد نشیمن و تعداد و ترتیب پیچها و یا اندازه و طول جوش ها

1)      تعیین عرض نشیمن :

 

ضخامت ورق نشیمن در حدود ضخامت بال تحتانی و عرض آن بر مبنای حداقل لازم برای جلوگیری از تسلیم موضعی بین بال و جان تیر تکیه داده شده تعیین می گردد.

ادامه دارد....

 

 

 

/ 1 نظر / 151 بازدید
مهدی عسگری سده

باسلام خدمت آقای مهندس علی زاد مهدی عسگری سده هستم اپراتور ارشد جرثقیل مذاب بر ذوب آهن اصفهان مطالب شما خیلی عالی بود و به من و کارخانه خیلی کمک کرد ولی حیف که ادامه نداده اید لطفا اگر وقت کردید ادامه بدهید آقای مهندس