محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با استفاده از مقایسه زوجی

چکیده

 

تعییندرصدهایوزنیازتعیینکنندهترینبخشهایبستهمدیریتوکنترلپروژه،بهویژهدرتعیینپیشرفتفیزیکیکارمیباشد . تعریفساختاراطلاعاتیپروژه،برنامهریزی،بهروز رسانیوگزارش گیری ازپروژهکاملاًتحتتأثیردقتمدیردرتعییندرصدهایوزنیپروژهخواهدبود . دربرخیازپروژههاکهمیزانپیشرفتپروژه،مبناییبرایپرداختهامیباشد،اهمیتاینموضوعدوچندانمیگردد (مانندپروژههاییکهنحوهپرداختآنهابصورتمقطوعمیباشند). دراینگونهموارد،نحوهتعییندرصدپیشرفتپروژهپایهبسیاریازمسائلدرروابطحقوقیدرارتباطاتکارفرماوپیمانکار (خواهپیمانکارانطرحو ساخت،خواهپیمانکارانمتداول)است.

دراینمقالهالگوریتمیبرایتعییندرصدپیشرفتفیزیکیارائهشدهوباروشهایموجودمقایسهشدهاست.

 

1-مقدمه

هماکنوندرکشورتعییندرصدهایوزنیدراکثر پروژههادارایضابطهخاصینبودهو

/ 12 نظر / 444 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدا

عالیه...

حميد رضا رشيدي

من نتونستن دانلود كنم ارور داد ميشه برام ميل كني . ممنون

مجید

عالی بود

هادی

سلام ممنون عالی بود دستتون درد نکنه

مینا

سلام ممنون از مطلبی که گذاستی می شه اگه رابطه ساده برای در نظر گرفتن پارامتر های پروژه دارید برام بفرستین؟

الهام

سلام با تشكر از مطلب خوبتون من كه خيلي استفاده كردم

رامین آموزگار

با سلام مطلب جالب و درستی بود .اما باید توجه داشت خود مقوله زمان بندی duration نیاز به تجربه و نیز همفکری دارد چرا که بنظر من میتواند مبنای بالاترین تعارضات و ضرر و زیانها باشد . پس بایستی یک بانک اطلاعاتی از نیرو -مصالح - مقدار متوسط کارکرد اکیپها در واحد زمان(روز) و تعداد اکیپ ها با توجه به حجم کار بود که من در حال تکمیل آن هستم .تا سپس به وزن دهی بر مبنای این داده ها بروین .خوشحال میشوم با هم بیشتر همکاری داشته باشیم

سلام لطفا در مورد محاسبه پیشرفت فیزیکی بهم توضیح بدید[سوال]

مظهری

عدم امکان دانلود!

عبدالله عبدی

با سلام لطفا منابع لاتین برای اوزان هزینه و زمان به بنده معرفی کنید