فرایندها و گردش کارهای بازرسی جوش در ساختمان

سرمایه گذاری های هنگفتی در صنعت فولاد کشور صورت گرفته است و فولاد ساختمانی بصورت وسیع در صنعت ساختمان به کار گرفته میشود. لیکن به دلیل عدم برخورد فنی با مسأله جوشکاری در ساختمان و علیرغم استفاده از مصالح مناسب و روشهای مهندسی در طراحی ساختمانهای فلزی، نسبت به جوشکاریهای اسکلت فلزی با نگاه تردیدآمیز متخصصین کشور مواجه هستیم.

 

خسارات جانی و مالی زلزله های اخیر که منجر به خرابی های فراوان شده است، نیز گواه این واقعیت است. از طرفی تجربیات جهانی نشان میدهد که در صورت برخورد فنی با مسأله جوشکاری در ساختمان و استقرار نظامهای کنترل و تضمین کیفیت، میتوان به نتایج مطلوب اجرایی دست یافت و سازههای با قابلیت باربری مناسب و مقاوم بارگذاری زلزله و باد طراحی و اجرا نمود. در مقاله حاضر بخشی از نتایج برنامه های تدوین شده در طرح جامع ساماندهی صنعت جوش در ساختمان که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان یک طرح ملی در دست مطالعه است، ارائه میگردد.

 

 

ادامه مطلب را از اینجا دریافت نمایید...

/ 0 نظر / 32 بازدید