علل تاخیر در پروژه های عمرانی

ردیف

علل تأخیر درصد 1 کمبود تخصیص اعتبار ٣٠.٢٠% 2 کمبود اعتبار مصوب ۲۲.۵۰% 3 ضعف دستگاههای اجرایی ١١.٨٠% 4 تهیه و تدارک زمین ۵.۵۰% 5 ناتوانی پیمانکاران ۵.۵۰% 6 کمبود مصالح ۴.٩٠% 7 مشاور طراح ٣.٧٠% 8 سایر ١۵.٩٠%

برگرفته ازگزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در"گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال86"،جلد اول ص58 .

/ 0 نظر / 33 بازدید