مشخصات فني تيرچه هاي پيش ساخته ( مطابق نشريه 94 برنامه و بودجه )

۱) حداقل ضخامت بتن در روي بلوك,5cm است.(يا 1/12فاصله محور به محور تيرچه ها)

2) براي سقف معمولي با ضخامت 14cm,140ليتر بتن در هر مترمربع مورد نياز است اين در حاليست كه در سقف هاي اجرا شده با تيرچه وبلوك,اين مقدار به حدود متوسط 60 ليتر در هر متر مربع كاهش مي يابد.

3) سقف هاي اجرا شده با تيرچه وبلوك , در مواردي كه بار يكنواخت روي سقف عمل نمايد, بسيار مناسب اند ولي در صورتي كه بار منفرد سنگين يا متحرك و مرتعشي باشد, نبايد سقف تيرچه وبلوك بكار رود, براي كف پاركينگ ها در صورتيكه بار چرخ بيش از 750kgباشد, سقف تيرچه و بلوك مورد استفاده قرار نمي گيرد.

4) در اين نوع سقف ها,تيرچه ها به فاصله حداكثر 70cm (محور تا محور) كنار هم و در امتداد دهانه كوتاهتر سقف قرار مي گيرند.

5) عرض تيرچه ها نبايد از 10cm  كوچكتر باشد و نيز نبايد از 1/3.5  برابر ضخامت كل سقف كمتر باشد.

6) حداقل فاصله دو بلوك دو طرف يك تيرچه ,پس از نصب نبايد كمتر از 6.5cm  باشد.

7) ضخامت سقف براي تيرهاي با تكيه گاه ساده                 1/20         دهانه

    ضخامت سقف براي تيرهاي يكسره تكيه گاه هاي گيردار           1/26  دهانه

   در سقف هايي كه مساله خيز مطرح نباشد مقادير بالا تا 1/35  دهانه نيز كاهش مي يابد.

8) حداكثر دهانه مورد پوشش سقف با تيرچه هاي منفرد نبايد از 8m بيشتر شود (در جهت اطمينان 7m )

ودر صورت وجود سربارهاي زياد و يا دهانه بيش از 7m  از تيرچه هاي مضاعف استفاده شود.

9) سطح مقطع ميلگرد كششي براي فولاد نرم , از 0.0025  , و براي فولاد نيم سخت و سخت از 0.0015  برابر سطح مقطع جان تير نبايد كمتر باشد.ونيز از 2.5%  سطح مقطع جان تير بيشتر نشود.

16mm    قطر ميلگرد كششي  8mm

اگر ضخامت بتن پاشنه 5.5cm  يا بيشتر باشد, حداكثر مقدار بالا به 20mm  افزايش مي يابد.

10) فاصله ميلگرد كششي از لبه جانبي بتن پاشنه تيرچه , به شرط وجود بلوك , نبايد از 10mm كمتر و از اسطح پايين تيرچه نبايد از 15mm  كمتر باشد.در صورتيكه اين تيرچه ها در محيط هاي باز ادامه يابند, اجراي يك لايه اندود ماسه و سيمان پر مايه به ضخامت حداقل 15mm  در زير پوشش ضروري است.

11) As 0.0015bw.t

As : سطح ميلگرد عرضي

bw : عرض جان مقطع

t : فاصله دو ميلگرد عرضي متوالي

12) قطر ميلگردهاي عرضي از 5mm تا 10mm  متغير است و  °45   θ  °30 

13) فاصله ميلگردهاي عرضي متوالي در تيرچه ها , حداكثر 20cm است.

14) قطر ميلگرد بالايي تيرچه هاي ماشيني :

براي L=3m                 6mm

براي L=3~4m              8mm 

براي L=4~5.5m        10mm 

براي L=5.5~7m          12mm 

15) قطر ميلگردهاي كمكي اتصال 6mm ميباشد كه در فواصل 40 تا 100 سانتي از يكديگر نصب ميشوند.

16) ضخامت بتن پاشنه 4.5 تا 5 سانتيمتر است و عرض آن 10 تا 16 سانتيمتر است.

17) حداقل تاب فشاري بتن پاشنه , 250 kg/cm² است.

18) مواد تشكيل دهنده بتن پاشنه تيرچه       شن وماسه تا 12mm

                                                              سيمان 300-400 كيلوگرم

 باز كردن قالبها بعد از 24 تا 48 ساعت مقاومت عملي بتن تيرچه در مدت 10 روز.

19) عرض بلوك معمولا 20 تا 25cm

       وزن بلوك سفالي 7kg 

       وزن  بلوك بتني با مصالح رودخانه اي 11 تا    17kg 

20) قطر ميلگرد افت و حرارتي براي ميلگرد ساده , دست كم 5mm

    و قطر ميلگرد افت و حرارتي براي ميلگرد با مقاومت بالا 4mm

21) حداكثر فاصله بين دو ميلگرد افت و حرارتي 25cm  است.ميلگرد بالايي تيرچه در صورتي كه داخل    دال 5cm  بالايي قرار گيرد بعنوان ميلگرد افت و حرارتي منظور ميشود.

22) با وجود طرح تيرچه ها با فرض تكيه گاه ساده , لازم است فولادي معادل 0.15  سطح مقطع فولاد وسط دهانه (فولاد كششي) در روي تكيه گاه اضافه گردد.

  ( حداقل تا فاصله 1/5  دهانه آزاد از تكيه گاه به طرف داخل دهانه ادامه يابد )

( در آيين نامه امريكا اين مقدار 0.25Ln براي دهانه انتهايي و 0.3Ln دهنه داخلي از هر طرف )

23) براي جلوگيري از پيچش تيرهاي T و براي توزيع يكنواخت بار روي تيرچه و بلوك و در محلهايي كه بار منفرد موجود است , كلاف مياني بتني در جهت عمود بر تيرچه ها تعبيه ميشود.حداقل عرض كلاف مياني , برابر عرض بتن پاشنه تيرچه و ارتفاع أن برابر ارتفاع سقف است. براي دهانه كمتر از 4m و بار زنده سقف كمتر از 350 kg/cm²  به كلاف مياني نيازي نيست.

اگر LL≤350kg/cm² و         L≥4m      يك كلاف مياني

اگر LL≥350kg/cm² و L=4~7m          دو كلاف مياني

                               و        L≥7m    سه كلاف مياني

- حداقل سطح مقطع آهن هاي طولي كلاف برابر نصف مقادير ميلگرد كششي تيرچه هاست.

- در مورد ميلگرد آجدار اين مقدار 6mm ودر مورد ميلگرد ساده 8mm است.

- آيين نامه امريكا پيشنهاد مي دهد كه از ميلگرد Ф12 يكي در بالا و يكي در پايين كلاف استفاده شود.

24) فاصله شمع بندي و قالب بندي در جهت عمود بر تيرچه ها 1 الي 1.2 متر است. (با خيز مناسب 1/200 دهانه به طرف بالا )

  تهيه و تنظيم  سيامک عليزاد

SiamakAlizad.persianblog.ir is an engineering  that tries to present topics related to civil engineering .I am Siamak Alizad, a civil engineer from the azad University of urmia.You are all welcome to this site and I wish my site becomes interested for you.please don't hesitate to email your suggestions about my site and other topics related to my field.

Siamak Alizad is an independent. He is not part of any political group, association or organization. 

My e-mail address :SIAMAK.ALIZAD@Gmail.Com

 

 

/ 0 نظر / 105 بازدید