# پیشرفت

محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با استفاده از مقایسه زوجی

چکیده   تعییندرصدهایوزنیازتعیینکنندهترینبخشهایبستهمدیریتوکنترلپروژه،بهویژهدرتعیینپیشرفتفیزیکیکارمیباشد . تعریفساختاراطلاعاتیپروژه،برنامهریزی،بهروز رسانیوگزارش گیری ازپروژهکاملاًتحتتأثیردقتمدیردرتعییندرصدهایوزنیپروژهخواهدبود . دربرخیازپروژههاکهمیزانپیشرفتپروژه،مبناییبرایپرداختهامیباشد،اهمیتاینموضوعدوچندانمیگردد (مانندپروژههاییکهنحوهپرداختآنهابصورتمقطوعمیباشند). دراینگونهموارد،نحوهتعییندرصدپیشرفتپروژهپایهبسیاریازمسائلدرروابطحقوقیدرارتباطاتکارفرماوپیمانکار (خواهپیمانکارانطرحو ساخت،خواهپیمانکارانمتداول)است. دراینمقالهالگوریتمیبرایتعییندرصدپیشرفتفیزیکیارائهشدهوباروشهایموجودمقایسهشدهاست.   1-مقدمه هماکنوندرکشورتعییندرصدهایوزنیدراکثر پروژههادارایضابطهخاصینبودهو
/ 12 نظر / 135 بازدید